PATOLOJİ Nedir

Rate this post

PATOLOJİ BÖLÜMÜ
A. PATOLOJİ BÖLÜMÜ:
Genel olarak Patoloji; hasar verici bir uyarının hücre, doku, organ ve en sonunda da tüm
organizma üzerinde oluşturduğu fonksiyonel ve yapısal değişiklikleri üzerine odaklanır.
Kısacası hastalıkların (Dâhili hastalıklar, iyi huylu ya da kötü huylu tümörler v.b.) tanısıyla
ilgilidir. Bu bağlamda Genel patoloji ve özel (sistemik) patoloji olarak ikiye ayrılır;

 1. Genel patoloji, tüm hastalıkların altında yatan, hücre veya dokulardaki anormal
  durum ile ilgilenir.
 2. Sistemik patoloji ise tanımlanmış durumların belirli tanısal süreçte kesin
  tanının konması ya da tanıların elenmesi ve sınırlandırılması ile uğraşır, organ ve
  dokular üzerindeki spesifik cevapları araştırır.
  Patoloji tanılama sürecinin önemli bir kısmı Patoloji bölümü tetkikleridir. Ancak bölüm
  dışında hastanın kliniği ve diğer laboratuar tetkik sonuçları da patoloji raporlamasında uzman
  doktorların yararlandığı kaynaklardır. Bu nedenle gerekirse patoloji uzman doktoru hasta ile
  görüşme ve muayene de yapabilir.
  Biyopsi ve operasyon materyalleri tetkikinde; özellikle tümör vakalarında, bazen,
  hastalarımıza ileri tetkik olarak histokimyasal ve immünhistokimyasal çalışmalar
  yapılmaktadır. Ayrıca hastanemiz Patoloji Bölümünde; USG (endo USG) veya BT eşliğinde
  alınan ince iğne aspirasyonları, tru-cut biyopsiler, küçük biyopsiler, eksizyonel biyopsiler ve
  operasyon materyallerinin tetkikleri ayrıntılı olarak çalışılmaktadır. Hastanemizdeki PatolojiSitoloji testleri daha çok gastrointestinal sistem, pankreatikobilier sistem, karaciğer, kalp ve
  üriner sisteme yöneliktir.
 3. PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE ÇALIŞILAN TESTLERİN İSTENMESİ:
  Ameliyathanelerden, servislerden, polikliniklerden gönderilen patolojik/ sitolojik örnekler,
  incelenmeleri için bu bölümlerdeki hekimler tarafından Hastane Bilgi yönetim Sisteminden
  (HBYS) test talepleri yapılır.
  Dış merkezlerden gönderilen örneklerin test talepleri ise ilgili polikliniklerin hekimleri
  tarafında HBYS ‘den yapılır.
  Tüm test talepleri HBYS’ den, hastanın kimlik tanımlayıcıları ile birlikte (adı, soyadı, dosya
  numarası v.s) klinik öyküsü, diğer fiziki bulguları, ön tanı, varsa laboratuar sonuçları ve
  önceki patoloji tanıları ile ilgili bilgiler dâhil olmak üzere sistem üzerindeki Patoloji İstem
  Formunun eksiksiz doldurulması suretiyle yapılır.
  PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE ÇALIŞILAN TESTLERE AİT ÖRNEKLERİN
  ALINMASI VE
  TRANSFERİ:
  AMELİYATHANEDEN GÖNDERİLEN TÜM NUMUNELERİN ALINMASI VE
  TRANSFERİ:
 4. Ameliyathanelerden rutin inceleme için gönderilen dokular, %10’luk
  tamponlu formaldehid çözeltisi içine konulmalı, konulan çözelti miktarı doku
  hacminden en az 4 katı, ideali 10 katı fazla olmalıdır.
 5. Dokuların yerleştirildiği kaplar, geniş ağızlı ve kapaklı olmalıdır.
 6. Örneklerin bulunduğu kapların ağzı derhal kapatılmalı, örneklerin hava
  ile teması engellenmelidir.
 7. Biyopsi kaplarının ağzı, dokudan daha büyük olmalı, biyopsi materyali
  bulunduğu kaptan rahat çıkartılabilmektedir. (Ağzı küçük kaplardan polip gibi
  dokular çıkartılırken parçalanmaktadır).
 8. Örnekler bekletilmeden gönderilmelidir.
 9. Örneklerin konduğu kapların üzerine (biyopsi şişeleri, diğer kap ve
  kovalar) hasta ismi, protokol numarası ve materyalin cinsi gibi bilgilerin yer
  aldığı kimlik ve materyal tanımlayıcı etiket ve/veya bantlar yapıştırılmalıdır.
 10. Bu tür kimlik tanımlayıcı etiketler, şişe/kap üzerinden kolayca ayrılacak
  türden olmamalı, kullanılan kalemler dayanıklı olmalıdır. (Islanmaya vb.
  nedenlerle yazının silinmesine neden olan türden olmamalıdır)
 11. Parça alımı sırasında dokuların zedelenmesine sebep olabilecek aletler
  (stapler aleti gibi) dokudan çıkarılmalıdır.
 12. Yukarıdaki işlemler, ameliyathanede steril olmayan hemşire veya sağlık
  memuru tarafından yapılır. Steril olmayan hemşire veya sağlık memuru, örneğin
  uygun kap ve yeterli solüsyonda bulunup bulunmadığının, kimlik ve materyal
  tanımlayıcı bilgilerinin örnek kabı üzerine yazılıp yazılmadığının kontrolünü
  yapmalıdır.
 13. Otomasyon sisteminde test talebini steril olmayan hekim yapar. Steril
  olmayan hekim HBYS ‘de ve basılı Patoloji İstem Formunda bulunan klinik
  öykü, fiziki bulguları, ön tanı, laboratuar sonuçları ve önceki patoloji tanılarını
  dahil olmak üzere tüm alanları eksiksiz doldurmalıdır.
 14. Örneklerin transferi örneğin büyüklüğüne göre pnömotik sistemden
  veya görevlendirilmiş yardımcı personel ile patoloji sekreterliğine teslim
  edilmek üzere yapılmalıdır.
 15. Patoloji bölümü kayıt sekreteri tarafından üzerinde hasta ismi ve diğer
  kimlik tanımlayıcı bilgilerin olduğu örnek ile basılı ve HBYS Patoloji İstem
  Formu arasındaki isim ve diğer klinik bilgilerin uyumu doğrulanarak
  numunelerin kabulü yapılır.
 16. Ameliyathanelerde mesai saatleri dışında ve acil ameliyatlarda olası
  karışıklıkları önlemek için nöbetçi / icapçı doktorlar, HBYS. istemi dışında,
  basılı patoloji istem kâğıdındaki ve spesimen kabındaki bilgileri kontrol ettikten
  sonra ameliyathaneden ayrılmalıdır.
  2-AMELİYATHANEDEN GÖNDERİLEN FROZENLERİN ALINMASI VE
  TRANSFERİ:
  Frozen; cerrahın ameliyat sırasında patoloji doktorundan konsültasyon istemesi işlemine
  verilen genel addır. Bu işleme “İntraoperatif konsültasyon”da denir. Frozen, ameliyat
  sırasında cerrahın karar verme sürecinde (ameliyatın şekline büyüklüğüne ve/ya da ameliyatın
  devam edip etmeyeceğine ) en önemli etkenlerden biridir.
 17. Hastadan alınan frozen (taze doku biyopsisi, organ ya da sitolojik
  materyal) kesinlikle formaldehidsiz kapalı kaplarda, istem kâğıdı (istem
  kâğıdında; ameliyat yapılan odanın telefon numarası, hastanın kimlik ve klinik
  bilgileri yer almalıdır) ile birlikte gönderilir.
 18. Frozenda transfer ve yapılan işlemler acildir.
 19. Yukarıda tariflenen transfer işlemlerine ilaveten frozen gönderilmeden
  önce patoloji doktor odasına telefonla bildirilmelidir. Eğer ulaşılamaz ise
  patoloji sekreterliğine haber verilmelidir.
 20. Bu materyaller acil imprint, dondurma, kesit alma, boyama ya da
  sitolojik santrifüj / boyama işlemleri sonrası patoloji doktorları tarafından
  değerlendirilir.
 21. Sonuç, ameliyathaneden verilen telefon numarası ve diafon yolu ile
  direk olarak doktoruna bildirilir. Hastane otomasyon sistemine giriş işlemleri,
  sonradan yapılır.
  3-ENDOSKOPİK BİYOPSİ ÖRNEKLERİNİN ALINMASI VE TRANSFERİ:
 22. Endoskopik biyopsiler, içinde %10’luk tamponlu formaldehid çözeltisi
  bulunan ağzı kapaklı 10 ml ‘ lik flakon şişeler içine alınmalıdır.
 23. Biyopsi şişesi içindeki %10’luk tamponlu formaldehid çözelti, alınan
  doku büyüklüğünün en az 10 katı miktarda olmalıdır.
 24. Endoskopik biyopsiler, içinde %10’luk formaldehid çözelti bulunan
  ağzı kapaklı 10 ml ‘ lik flakon şişelerde, hasta yakınları tarafından transfer
  edilir.(Numunelerin hastane personeli tarafından ağzı kapaklı kutular içinde
  transferinin sağlanmasına yönelik çalışma başlatıldı.)
 25. Biyopsi şişeleri üzerine, hastanın ismi, protokol numarası ve materyalin
  cinsini içeren etiket ve/veya bantlar yapıştırılmalıdır. Bu tür kimlik tanımlayıcı
  etiket veya bantlar, şişelerin üzerinden kolayca ayrılmayan, ıslanma vb.
  nedenlerle yazısında silinme olmayan türden olmalıdır.
 26. Şişeler üzerindeki kimlik tanımlayıcı bilgiler ile istemdeki bilgilerin
  aynı olup olmadığı, materyal patolojiye gönderilmeden doktor veya bir yardımcı
  personel tarafından kontrol edilmeli bu kontrolden sonra transfer
  gerçekleştirilmelidir.
 27. Klinikten alınan biyopsiler klinik personeli veya pnömatik sistemle
  gönderilir. Poliklinikten alınan endoskopik örnekler ise hasta veya yakınları
  tarafından transfer edilir (Numunelerin hastane personeli tarafından ağzı kapaklı
  kutular içinde transferinin sağlanmasına yönelik çalışma başlatıldı).
 28. Biyopsi şişeleri üzerindeki hasta ismi ve diğer kimlik tanımlayıcı
  otomasyondaki istem formu arasındaki isim ve diğer bilgilerin uyumu Patoloji
  bölümü kayıt sekreteri tarafından doğrulanarak numunelerin kabulü yapılır.
  4-POLİKLİNİKTEN GÖNDERİLEN KARACİĞER VE PROSTAT İĞNE
  BİYOPSİ ÖRNEKLERİNİN ALINMASI VE TRANSFERİ:
 29. Poliklinikten gönderilen Karaciğer ve prostat iğne biyopsileri, içinde
  %10’luk tamponlu formaldehid çözeltisi bulunan ağzı kapaklı 10 ml ‘ lik flakon
  şişeler içine alınmalıdır.
 30. Biyopsi şişesi içindeki %10’luk formaldehid çözelti, alınan doku
  büyüklüğünün en az 10 katı miktarda olmalıdır.
 31. Örnekler konulduktan sonra kapların ağızları derhal kapatılmalı,
  örneklerin hava ile teması engellenmelidir.
 32. Biyopsi şişeleri üzerine, hastanın ismi, protokol numarası ve materyalin
  cinsini ve alındığı lokalizasyonu içeren etiket ve/veya bantlar yapıştırılmalıdır.
 33. Bu tür kimlik tanımlayıcı etiket veya bantlar, şişelerin üzerinden
  kolayca ayrılmayan, ıslanma vb. nedenlerle yazısında silinme olmayan türden
  olmalıdır.
 34. Şişeler üzerindeki kimlik tanımlayıcı bilgiler ile istemdeki bilgilerin
  aynı olup olmadığı, materyal patolojiye gönderilmeden doktor veya bir yardımcı
  personel tarafından kontrol edilmeli bu kontrolden sonra transfer
  gerçekleştirilmelidir.
 35. Patoloji bölümü kayıt sekreteri tarafından üzerinde hasta ismi ve diğer
  kimlik tanımlayıcı bilgilerin olduğu örnek ile HBYS. basılı ve Patoloji İstem
  Formu arasındaki kimlik ve klinik bilgilerin uyumu doğrulanarak numunelerin
  kabulü yapılır.
 36. Klinikten alınan biyopsiler klinik personeli veya pnömatik sistemle
  transfer edilir.
 37. Poliklinikten alınan biyopsiler ise hasta veya yakınları tarafından
  transfer edilir.(Numunelerin hastane personeli tarafından ağzı kapaklı kutular
  içinde transferinin sağlanmasına yönelik çalışma başlatıldı.)
  5-ENDO US, CT VEYA USG EŞLİĞİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON
  SİTOLOJİLERİNİN ALINMASI VE TRANSFERİ:
 38. Sitolojik materyallerin bir kısmı ya da tamamı uygun enjektör veya
  tüplere alınmalıdır.
 39. Uygun enjektör veya tüplerin üzerine kimlik tanımlayıcılarının olduğu
  etiket yapıştırılmalıdır.
 40. Enjektör veya tüpün üzerindeki kimlik tanımlayıcı etiketler, kolayca
  ayrılmayan (ıslanma vb. nedenlerle) ve yazısı silinmeyen türden olmalıdır.
 41. Sitoloji materyalleri için önceden haber verilir ve planlama yapılır ise
  patoloji teknisyeni tarafından hasta başında hazırlanmış bulunan lamlara ince
  yayma tekniği ile yayılır.
 42. Lamların kırılıp dökülmesini önleyecek mapelere konur. Hastanın ismi
  kurşun kalem ile buzlu camlı kenara yazılır.
 43. Doktoru/ hemşiresi HBYS’nde istemi yapar, hasta /hasta yakını ya da
  patoloji teknisyeni sitoloji materyali patoloji sekreterliğine ulaştırır. (Süreç
  iyileştirmek için merkezi biyopsi- sitoloji toplama birimi oluşturma çalışmaları
  başlatılmıştır. )
 44. Patoloji bölümü kayıt sekreteri tarafından üzerinde hasta ismi ve diğer
  kimlik tanımlayıcı bilgilerin olduğu örnek ile HBYS. ve basılı Patoloji İstem
  Formu arasındaki kimlik ve klinik bilgilerin uyumu doğrulanarak numunelerin
  kabulü yapılır.
Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış